ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับ อบต.
dot
bulletความเป็นมาของ อบต.
bulletวิสัยทัศฯ อบค.
bulletนโยบายของนาย
dot
โครงสร้างข้าราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด อบต.
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletศูนย์บริการร่วม อบต.โพธิ์ศรี
bulletร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ประกาศ คำสั่ง อบต.
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนการจ่ายเงิน
bulletแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
dot
รายงานต่างๆ
dot
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
dot
ประกาศสอบราคา
dot
bulletประกาศสอบราคาจ้าง
bulletประกาศผลการสอบราคาจ้าง
bulletประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
dot
สถานะทางการเงินการคลัง
dot
bulletงบทดลองประจำเดือน ปีงบ 51
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินปี 50
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน 49
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านกอกหวาน
bulletหมู่ที่ 2 บ้านาวา
bulletหมู่ที่ 3 บ้านดอนเหลือม
bulletหมู่ที่ 4 บ้านหนองโดน
bulletหมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ศรี
bulletหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวบัลลังก์
bulletหมู่ที่ 7 บ้านนาดี
bulletหมู่ที่ 8 บ้านหนองตลาด
bulletหมูที่ 9 บ้านโคกสูง
bulletหมู่ที่ 10 บ้านดงตาดทอง
bulletหมู่ที่ 11 บ้านสนวน
bulletหมู่ที่ 12 บ้านกอกหวานใต้
bulletหมู่ที่ 13 บ้านหนามแท่ง
bulletหมู่ที่ 14 บ้านกอกหวานเหนือ
dot
Web Link
dot
bulletเว็บ อบต.ทั่วประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
bulletโยธาไทยดอกคอม
bulletสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
bulletชมรมนิติกร
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletจังหวัดศรีสะเกษ
bulletเครือค่าย จนท.วิเคราะห์ฯ
bulletชมรมนักวิชาการศึกษา
bulletอบต.สมอ ปรางค์กู่
bulletอบต.หนองครก ศรีสะเกษ
bulletอบต.โนนสูง ศรีสะเกษ
bulletอบต.ปะอาว ศรีสะเกษ
bulletอัลบั้มรูป
bulletท้องถิ่นหวัดศรีสะเกษ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 article

 
ประกาศ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล article
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประดับขีด ปลัด อบต.ที่ได้รับเลื่อนระดับ 7 article
องค์การบริหารส่วนตำบลโฑศรี จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตรมโรงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง ปีใหม่ 2550 article
นายกองค์การบริหารส่วนำบลโพธิ์ศรี เป็นประธานในการอบรมประชาธิปไตย ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป article
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีจัดโครงการฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตให้แก่นักเรยนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์ article
การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ศิปวัฒนธรรม ประจำปี 2549 article
โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ article
คำแนะนำในการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี article
แนะนำพนังานส่วนตำบล article
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย article
รายชื่อ ครม."สุรยุทธ์ 1" พร้อมประวัติรัฐมนตรีฯ article
ประกาศสอบราคาจ้างปี 53
เอกสารต่างๆ
รวมระเบียบกฎหมานที่เกี่ยวข้องกับ อบต. article
ประกาศสอบราคาจ้าง article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 article
ประกาศ/คำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4581-8087 , 08-6265-7364 email ..termjai12@hotmail.com

 

Google