ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับ อบต.
dot
bulletความเป็นมาของ อบต.
bulletวิสัยทัศฯ อบค.
bulletนโยบายของนาย
dot
โครงสร้างข้าราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด อบต.
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletศูนย์บริการร่วม อบต.โพธิ์ศรี
bulletร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ประกาศ คำสั่ง อบต.
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนการจ่ายเงิน
bulletแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเรียกประชุมสภา
dot
รายงานต่างๆ
dot
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
dot
ประกาศสอบราคา
dot
bulletประกาศสอบราคาจ้าง
bulletประกาศผลการสอบราคาจ้าง
bulletประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
dot
สถานะทางการเงินการคลัง
dot
bulletงบทดลองประจำเดือน ปีงบ 51
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินปี 50
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน 49
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านกอกหวาน
bulletหมู่ที่ 2 บ้านาวา
bulletหมู่ที่ 3 บ้านดอนเหลือม
bulletหมู่ที่ 4 บ้านหนองโดน
bulletหมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ศรี
bulletหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวบัลลังก์
bulletหมู่ที่ 7 บ้านนาดี
bulletหมู่ที่ 8 บ้านหนองตลาด
bulletหมูที่ 9 บ้านโคกสูง
bulletหมู่ที่ 10 บ้านดงตาดทอง
bulletหมู่ที่ 11 บ้านสนวน
bulletหมู่ที่ 12 บ้านกอกหวานใต้
bulletหมู่ที่ 13 บ้านหนามแท่ง
bulletหมู่ที่ 14 บ้านกอกหวานเหนือ
dot
Web Link
dot
bulletเว็บ อบต.ทั่วประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
bulletโยธาไทยดอกคอม
bulletสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
bulletชมรมนิติกร
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletจังหวัดศรีสะเกษ
bulletเครือค่าย จนท.วิเคราะห์ฯ
bulletชมรมนักวิชาการศึกษา
bulletอบต.สมอ ปรางค์กู่
bulletอบต.หนองครก ศรีสะเกษ
bulletอบต.โนนสูง ศรีสะเกษ
bulletอบต.ปะอาว ศรีสะเกษ
bulletอัลบั้มรูป
bulletท้องถิ่นหวัดศรีสะเกษ
รวมระเบียบกฎหมานที่เกี่ยวข้องกับ อบต. article

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 3

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 2

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 1

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง

      หวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา...

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรง

      ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา...

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา...

   ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547

   กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

   กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่าง

       กายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)

  กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

  พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  

 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

  พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  

 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  

 พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547  

 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  

 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  

  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

  พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  

  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508  

  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

  พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529  

  พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

  พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527  

  พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  

  พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497  

  พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540  

  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  

  พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522  

  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547  

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  

  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548  

  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548  

  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ......  

  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วย

      เลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548  

  พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมือง

      พัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา  

  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548  

  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549

 
ประกาศ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล article
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประดับขีด ปลัด อบต.ที่ได้รับเลื่อนระดับ 7 article
องค์การบริหารส่วนตำบลโฑศรี จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตรมโรงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วง ปีใหม่ 2550 article
นายกองค์การบริหารส่วนำบลโพธิ์ศรี เป็นประธานในการอบรมประชาธิปไตย ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป article
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีจัดโครงการฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตให้แก่นักเรยนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์ article
การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ศิปวัฒนธรรม ประจำปี 2549 article
โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ article
คำแนะนำในการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี article
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 article
แนะนำพนังานส่วนตำบล article
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย article
รายชื่อ ครม."สุรยุทธ์ 1" พร้อมประวัติรัฐมนตรีฯ article
ประกาศสอบราคาจ้างปี 53
เอกสารต่างๆ
ประกาศสอบราคาจ้าง article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 article
ประกาศ/คำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4581-8087 , 08-6265-7364 email ..termjai12@hotmail.com

 

Google